Országos törzslapnyilvántartás

NIVE.hu


Tájékoztatás

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016 (XII.2.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról (a továbbiakban: NSZFH) szóló kormányrendeletben meghatározott, a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 2017. január 1-jével átkerülő hatósági feladat- és hatáskörök, valamint az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az NSZFH helyébe a Pest Megyei Kormányhivatal lép.

A szakképzési feladatot ellátó hatóság kijelöléséről és a szakképzési hatósági feladatok ellátásáról szóló 483/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti szakképzési feladatot ellátó hatóságként a Pest Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: PMKH) jelöli ki.

Az Szt.-ben a szakképzési feladatot ellátó hatóság számára meghatározott feladatokat a PMKH látja el.

A fentiek alapján:

  • kezeli a komplex szakmai vizsgák adatait és a törzslapokat magába foglaló központi nyilvántartást;
  • ellátja a törzslapnyilvántartással kapcsolatos feladatokat, továbbá a minősített adatokra vonatkozó szabályok szerint őrzi a központi nyilvántartás papíralapú és elektronikus adatait.
  • a nyilvántartás alapján (2010. január 29-ét követően kiállított) elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról bizonyítványmásodlatot állít ki kérelemre a szakképzési feladatot ellátó hatóság.

Bizonyítvány másodlat kiállítása

A 2010.01.29-ét megelőző időszakban kiállított szakképesítő bizonyítványokról kérelemre – a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a kiállító vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.

2010.01.29-ét követően az elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról a Pest Megyei Kormányhivatal állít ki bizonyítványmásodlatot.


A PMKH Törzslapnyilvántartás elérhetősége: