PÁLYÁZAT – Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2018.

az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékbe történő felvételre


A Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 15. § (1) bekezdése, illetve az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet (a továbbiakban: rendelet) előírásai alapján pályázatot hirdet a BM Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékébe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvételre, illetve a névjegyzékben szereplők nyilvántartási idejének meghosszabbítására az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő azon szakképesítések tekintetében, amelyeknél a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározására a belügyminiszter jogosult.

A névjegyzékbe történő felvétel öt évre szól, amely meghosszabbítható.

A névjegyzék tartalmazza azok nevét, akik vizsgaszervező intézménynél komplex szakmai vizsgán vizsgaelnöki, valamint szakmai érettségi vizsgán vizsgabizottság tagi feladatot láthatnak el a pályázaton elnyert szakképesítések tekintetében.


AZ ORSZÁGOS SZAKMAI VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉKBE
TÖRTÉNŐ FELVÉTEL

A névjegyzékbe való felvétellel kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet, amely a pályázati felhívás mellékleteként szereplő adatlap kitöltésével teljesíthető;
 • azon részszakképesítés/részszakképesítések, szakképesítés/szakképesítések szakképesítés- ráépülés/szakképesítés ráépülések, szakmairány/szakmairányok megjelölését, amely/amelyekre vizsgaelnöknek jelentkezik;
 • a részletes szakmai önéletrajzot.

A pályázathoz csatolni kell

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
 • a szakirányú pedagógus szakképzettséget és felsőfokú szakirányú szakképzettséget, vagy szakképzettséget és felsőfokú szakirányú szakképesítést vagy végzettséget tanúsító oklevél/oklevelek/bizonyítvány/bizonyítványok hiteles másolatát;
 • tíz év szakmai gyakorlati idő meglétét tanúsító igazolást, mely gyakorlati idő beszámításánál figyelembe vehető a megjelölt szakmacsoport, illetve szakképesítés oktatói feladataiban szerzett legalább tízéves szakmai gyakorlat, amely lehet oktatói vagy gyakorlatvezetői tevékenység, curriculum-fejlesztés, kutatómunka vagy más hasonló, igazolt tevékenység;
 • a jelentkező szakmai tevékenységét értékelő – legalább két – szakmai ajánlást (ajánló elsősorban a névjegyzékben már szereplő személy lehet);
 • a bírálati díj befizetéséről szóló banki átutalást igazoló lapot, közleményként feltüntetve rajta a „VIZSGAELNÖKI PÁLYÁZAT BM 2018”, valamint az ÚJ PÁLYÁZAT” vagy a „HOSSZABBÍTÁS” szöveget.

Azon szakmák esetében, melyeknél nincs szakirányú felsőfokú képzési forma, új pályázat elbírálásakor a bíráló bizottság elfogadja bármely szakképzettség, valamint az adott szakképesítés meglétét (vagy annak jogszabály alapján történő elismerését).


AZ ORSZÁGOS SZAKMAI VIZSGAELNÖKI NÉVJEGYZÉKRE
VONATKOZÓ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Erkölcsi bizonyítvány

Nem szükséges az erkölcsi bizonyítvány csatolása annak, akinél jogszabály rendelkezése alapján a büntetlenség az alkalmazás és a foglalkoztatás előfeltétele, és akinek a munkáltatója ezt igazolja.

Igazolások

A hiteles okiratról készült másolatnak az eredetivel történő azonosságát, a tíz év gyakorlati idő meglétét a munkáltató, nyugdíjban lévő jelentkező esetén az utolsó munkáltató vagy annak jogutódja, jogutód nélkül megszűnt munkáltató esetén a megszűnt munkáltató fenntartója, ennek hiányában, más hitelt érdemlő módon igazolja.

Kiegészítés további szakképesítéssel/szakképesítésekkel

Az, aki szerepel a névjegyzékben, annak érvényességi időtartamára kérheti a nyilvántartásban szereplő adatok új szakterületek, szakmacsoportok, szakképesítések szerinti kiegészítését. A kiegészítésre vonatkozó kérelemre a nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Nyilvántartási idő meghosszabbítása

Az, aki szerepel a névjegyzékben, kérheti nyilvántartási idejének meghosszabbítását. A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő beadványnak tartalmaznia kell:

 • a kérelmet,
 • a nyilvántartásba vétel idejét, a jegyzék, a szakterület, a vizsgaterület, a szakmacsoport, illetve a szakképesítés/szakképesítések megnevezését,
 • a nyilvántartásba vétel óta végzett szakmai vizsgaelnöki tevékenység ismertetését, (a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapjáról – www.nive.hu – letöltött vizsgaelnöki megbízások beadványhoz történő csatolása elfogadható)
 • a továbbképzésben való részvételt igazoló tanúsítvány másolatát.

A kérelemhez csatolni kell mindazokat az iratokat (okleveleket, bizonyítványokat, tanúsítványokat), illetve azok hiteles másolatát, amelyeket új pályázat benyújtása esetén is mellékelni szükséges, valamint amelyekkel igazolni lehet a tevékenység folytatáshoz szükséges ismeretek elsajátítását, amennyiben ezeket korábban nem nyújtották be.

A nyilvántartás meghosszabbításával összefüggő kérelmet legalább a nyilvántartási idő lejárta előtti utolsó elbírálásra kell benyújtani. A nyilvántartás öt évvel történő meghosszabbítására az elbírálás időpontja alapján, annak egész évre történő kiterjesztésével kerül sor.


BÍRÁLATI DÍJ

a) Új pályázat benyújtása esetén

A névjegyzékbe történő felvétellel kapcsolatos pályázat benyújtásakor a pályázó bírálati díjat köteles fizetni, melynek összege a kérelem benyújtásakor érvényes, kötelező, legkisebb munkabér (minimálbér) tíz (10) százaléka – ez az összeg a 2018. év vonatkozásában 13.800.- forint –, függetlenül a megjelölt szakképesítések számától.

b) Nyilvántartási idő meghosszabbítása, jogorvoslati kérelem esetén

A nyilvántartásba vétel meghosszabbításával kapcsolatos pályázat, illetve elutasítás esetén a jogorvoslati kérelem bírálati díja az a) pontban meghatározott díj összegének ötven (50) százaléka, mely összeg a 2018. év vonatkozásában 6.900.- forint.

A bírálati díjat minden esetben a BM 10032000-01483305 számú igazgatási bankszámlájára kell befizetni, banki átutalással, közleményként feltüntetve rajta a „VIZSGAELNÖKI PÁLYÁZAT BM 2018” szöveget, valamint azt, hogy „ÚJ PÁLYÁZAT”-ra, illetőleg „HOSSZABBÍTÁS”-ra történt a befizetés.

A szakmai vizsgaelnöki névjegyzék a bírálatot követően a Hivatalos Értesítőben kerül kiadásra, továbbá valamennyi pályázót az elbírálás eredményéről a pályázatában megjelölt e-mail címén értesítünk. A vizsgaelnöki névjegyzéket a Bíráló Bizottság egyben megküldi az e feladatkör tekintetében hatáskörrel rendelkező Pest Megyei Kormányhivatal részére.

A névjegyzékből való törlésre és a tevékenység felfüggesztésére a rendeletben foglaltak értelemszerűen kerülnek alkalmazásra. A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítást a Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály, Oktatásigazgatási Osztály ad a +36-26-795-917-es, a 24-661-es BM, valamint a +36-20-259-4960-as telefonszámokon, vagy a gyorgy.racz@bm.gov.hu e-mail címen.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni: Belügyminisztérium, Közszolgálat- fejlesztési és Stratégiai Főosztály Oktatásigazgatási Osztály, 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.


2018. ÉVI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a bíráló bizottság a 2018. évben két pályázati bíráló bizottsági ülést tart. Az első bíráló bizottsági ülésre terveink szerint 2018. március 27-én, míg a második ülésre 2018. november 6-án fog sor kerülni.

Kérjük, hogy a bírálat megvalósíthatósága érdekében pályázataikat legkésőbb 2018. november 2-ig juttassák el részünkre. A fenti időponton túl beérkező pályázatokat csak a 2019. év folyamán fogjuk elbírálni.

Kérjük a pályázókat, hogy pályázataik benyújtásakor a megjelölt időpontokat vegyék figyelembe!


Forrás: bmkszf.hu